DAB: Hva betyr det for lokale radiostasjoner?

I digitalradiomeldingen, Meldt. St. 8 (2010–2011) Digitalisering av radiomediet, ble det stilt kriterier for å digitalisere det riksdekkende radionettet i 2017. Et bredt stortingsflertall sluttet seg allerede i 2011 til kriteriene og til opplegget for digitaliseringen av radiosektoren. Dette innebærer at FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene Radio Norge, P4 og NRK har opphørt eller vil opphøre innen utgangen av 2017.

I digitalradiomeldingen forutsettes det at de fleste og minste lokalradioaktørene vil kunne få mulighet til å vedvare å sende på FM, men at større, kommersielle lokalradioer gjør teknologiskiftet samtidig med Radio Norge og P4. Dette innebærer at alle kommersielle lokalradiokonsesjoner som benytter sendingsnett med dekning av betydning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ikke forlenges, men må gå over til DAB når det riksdekkende radionettet er digitalisert. Trolig opererer de største kommersielle lokalradioene i noen grad på samme marked som Radio Norge og P4, det vil si at de konkurrerer om de samme annonseinntektene. Disse aktørene må derfor få mest mulig like og rettferdige konkurransevilkår.

Lokalradiosektoren

I lokalradiosektoren er det tre ulike konsesjonstyper for analog FM-radio:

  • 24/7-radio som sender døgnkontinuerleg kommersiell radio
  • Allmennradio som har rett til å sende kommersiell radio minst 12 timer per dag
  • Nisjeradio som sender ikke-kommersiell radio og må dele sendetiden med andre

Det bør være forutsigbare rammevilkår for konsesjonene som fortsetter på FM, og dette ivaretas best ved å legge til rette for størst mulig grad av kontinuitet for eksisterende lokalradioer. Det vil i en slik overgang være økonomisk krevende for en rekke mindre ressurssterke lokalradioer. Det er derfor lagt opp til at disse radioene skal få noe mer tid til å se an den teknologiske utviklingen og tilpasse seg til et teknologiskifte, for å sikre størst mulig grad av stabilitet og forutsigbarhet. De gjenværende konsesjonene er derfor forlenget med fem år etter digitaliseringen av det riksdekkende radionettet.

Liberalisering av rammevilkårene på FM

Radiokanaler som vedvarer på FM bør i hovedprinsipp ikke underlegges strengere rammevilkår enn radiokanaler som sender i DAB-nettet. Det er derfor lagt opp til en liberalisering og forenkling av rammevilkårene for aktørene som vedvarer på FM:

  • Konsesjonsspesifikke krav for kommersielle lokalradiokonsesjonærer
  • Kravet i kringkastingsforskriften om at kommersielle lokalradiokonsesjonærer skal sende lokale nyheter blir opphevet
  • De økonomiske avgrensningene for nisjeradioer i kringkastingsforskriften blir opphevet i alle konsesjonsområder med unntak for konsesjonsområdene hvor de kommersielle lokalradiokonsesjonene ikke forlenges.

Lokalradio på FM frem til 2022

Med unntak av byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger vil lokalradioene kunne fortsette sendingene sine på FM-båndet frem til 2022, hvis ønskelig. Dette innebærer at over 200 lokalradioer i Norge fortsatt vil kunne høres på en vanlig FM-radio. Trenden viser dog at mange lokalradioer allerede nå har tilpasset seg det nye markedet, enten ved å sende på DAB eller også via internett. Eksempelvis startet HedmarksRadioene utbygging av DAB allerede i 2012 og har nå seks DAB-sendere fordelt over så og si hele Hedmark. Dette kan være et resultat av at det i Digitalradiomeldingen ble utarbeidet konkrete tiltak for at lokalradioer skulle få reell tilgang til DAB-nettet:

  • Ikke-kommersielle lokalradier blir sikret plass i Lokalradioblokken og det nyttes objektive og ikke-diskriminerende kriterier for tilgang til DAB-nettet, og at konsesjonæren plikter å tilby avtale så lenge det finnes kapasitet.
  • Prioritering av støtte til digitalisering av lokalradio, hvor halvparten av den årlige potten blir brukt til slike formål fram til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå.
Privacy Policy